חשיבות לביצוע בדיקות קרינה ומניעת קרינה של שדות מגנטיים במקום העבודה

על_פי_חוק_חייב_המעביד לדאוג לבטיחות וגיהות לעובדיו במקום העבודה ולמנוע את חשיפתם לקרינהעל פי חוק הקרינה תשס"ו 2006 סעיף 17 חשיפת העובד לקרינה נחשבת לעבירה ועל המעביד מוטלת החובה למנוע את חשיפתם של עובדיו לכל סוגי הקרינההמפר חובה זודינו__קנס.

חשוב לציין כי בקרינה מרשת החשמל השדה המגנטי אינו נחסם ע"י הקירותבמצב בו יושב העובד בסמוך לציוד חשמליתאורת פלורסניטלקיר האחורי של ארון החשמל או מעל חדר שנאיםאו בסמוך לקווי מתח נמוך גבוה או כל מתקן חשמלי קרובהשדה המגנטי יקרין באופן קבוע על העובדדבר המסכן את בריאות העובד.יחד עם זאת בודק קרינה מוסמך יכול להפחית את עוצמת הקרינה על ידי קביעת מרחק בטיחות ממקור הקרינה.נוסחאות להגבלת זמן החשיפה לקרינה

קיימות נוסחאות המסייעות להגביל את זמן החשיפה לקרינה לדוגמה:

מצב 1 - אם אדם נמצא בסמוך למתקן חשמל מסשעות מידי יום ניתן למצוא את סך כל החשיפה הממוצעת שלו לאורך כל היממה.


מצב 2 - אם ידוע זמן השהיהבשעות ביממהבסמוך למתקן חשמליש להגביל את החשיפהבמיליגאוסלרמת הקרינה.


מצב 3 - אם ידועה רמת הקרינהבעקבות חישוב או בעקבות מדידה ונרמול לזרם מרבייש להגביל את זמן השהיה.


בשיקולים אלו ההתייחסות היא לחומרהמבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה בסופי השבוע וזאת כדי לקיים את עיקרון הזהירות המונעת.


הסבר כללי על קרינה מרשת החשמל


סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטיסוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כ "מסרטן אפשרי".
ככל שהזרם העובר במתקן גבוה יותר כך גדל השדה המגנטי הנוצר סביב המתקןבישראלכמו במדינות רבות אחרותלא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה מגנטי שמקורו במתקני חשמלחשיפה כרוניתאו חשיפה רצופה וממושכתמוגדרת כחשיפה של מעל שעות בכל יממה ומעל ימים בשבועמגורים,משרדיםמוסדות חינוךמבני מסחרתעשיה וכונחשבים למקומות בהם החשיפה הינה כרונית.


לצורך תכנון הנדסי של מערכות חשמל בסביבת שימושי קרקע לשהות ממושכתלצורך מתן היתרי הקמה והפעלה של מתקני חשמללצורך פרשנות של תוצאות מדידות סביב מתקני חשמל וכויש לקבוע מדד כמותיבהתחשב במידע הקייםבפרקטיקה במדינות מפותחות ובספים אליהם מתחייבות באופן וולונטארי חברות חשמל במדינות מפותחותמשרדי הבריאות והגנת הסביבה הציעו את הערך של מיליגאוס כסף לממוצע ביממה עם צריכת חשמל אופיינית מרבית. הערך הזה מתבסס על העדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה על מיליגאוס.


הסטטיסטיקה מראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא הינו פיגבוה יותר מזרם בממוצע השנתיביום עם צריכת שיא טיפוסית קיים ניצול של 60% מיכולת מערכת החשמל (יש מתקנים בהם האחוז הוא שונה).


אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדדיש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה לפי היחס בין הזרם המרבי היכול לעבור דרך המתקן לזרם שעבר בו בזמן המדידה. לא תמיד ניתן למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע המדידה של החשיפה לשדה מגנטיבהעדר נתון זהכאשר מקור החשיפה הינו מתקן בתוך בנייןהפעלת כל הצרכנים העיקריים בבנייןכגון מערכת מיזוג האווירתהווה ייצוג מספיק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה.


יש מקומותבהם החשיפה הינה בהגדרה חשיפה של 24 שעות ביממהכמו החשיפה בביתיחד עם זאת יש מקומות בהם החשיפה הינה מוגבלת וזמן החשיפה מוגדר,כמו מקומות עבודהאמצעי תחבורה ציבורית ופרטיתאזורי מעבר וכו'. למרות שאין עדות מובהקת לסוג הקשר בין זמן החשיפה להשפעת החשיפה על הבריאותמוצע לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת ולהניח קשר ישיר ולינארי בין משך החשיפה לעצמתהבהנחה זו ניתן להשתמש במדד של מיליגאוס בממוצע ביממה בה הצריכה מרביתלצורך הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה.


ההצעה להלן משמשת למידע מנחה תוך הפעלת שיקול דעת של כל מי שמתכנן קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמלבכל מקרה לגופולדוגמה מומלץ לא להשתמש בסוג זה של ממוצע בכל הקשור לחשיפה במוסדות חינוך בהם לומדים ילדים שמתחת לגיל15. במקרה זה יש לתכנן כך שבכיתות הלימוד הקרינה לא תעלה באף מקום ישיבה על מיליגאוס.

קישור למשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה - קרינה בלתי מייננת

רשום במשרד להגנת הסביבה כבעל היתר למדידת קרינה

Coi בניית אתרים
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק